Privacyverklaring

We waarderen uw interesse in onze onderneming. Gegevensbescherming heeft een zeer hoge prioriteit voor het management van Uzin Utz Nederland B.V. U kunt de internetsite van Uzin Utz Nederland B.V. gebruiken zonder dat u hiervoor persoonsgegevens hoeft aan te geven. Als een betrokkene speciale bedrijfsdiensten wil gebruiken via onze website, kan het echter nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Wanneer de verwerking van persoonsgegevens vereist is en daarvoor geen wettelijke grondslag bestaat, zullen we de betrokkene over het algemeen hiervoor om toestemming vragen. Het verwerken van persoonsgegevens zoals de naam, het adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene is altijd in overeenstemming met de General Data Protection Regulation (GDPR). De verwerking is eveneens in overeenstemming met de landspecifieke regelgeving voor gegevensbescherming die van toepassing is op Uzin Utz Nederland B.V. Met deze verklaring willen wij iedereen op de hoogte brengen van de aard, de reikwijdte en het doel van de persoonsgegevens die wij verzamelen, gebruiken en verwerken. Daarnaast informeren wij betrokkenen in deze gegevensbeschermingverklaring over hun rechten in dit verband. Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Uzin Utz Nederland B.V. een groot aantal technische en organisatorische maatregelen doorgevoerd om een maximale bescherming van persoonsgegevens te bieden die via deze websites worden verwerkt. Gegevenstransmissies via het internet kunnen in principe echter beveiligingslacunes hebben zodat een absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het iedere betrokkene vrij om persoonsgegevens aan ons door te geven via alternatieve middelen zoals per telefoon bijvoorbeeld.

1. Definities
De gegevensbeschermingverklaring van Uzin Utz Nederland B.V. is gebaseerd op de terminologie die wordt gebruikt door Europese wetgever voor de invoering van de GDPR die in Nederland is vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze gegevensbeschermingverklaring moet goed leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, onze klanten en zakelijke partners. Om deze redenen leggen we eerst de terminologie uit die we in deze verklaring gebruiken. In deze gegevensbeschermingverklaring gebruiken we onder meer de volgende begrippen:

a) Persoonsgegevens Persoonsgegevens betekent alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("de betrokkene”). Een identificeerbare natuurlijk persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een aanduiding zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online aanduiding of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

b) Betrokkene Een betrokkene is een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Verwerking Verwerking is een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedures, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken of wijzigen, selecteren, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van gegevens.

d) Beperking van de verwerking Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de verwerking ervan in de toekomst te beperken.

e) Profilering Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens waarbij aan de hand van persoonsgegevens bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon worden geëvalueerd, met name met de bedoeling zijn of haar beroepsprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijke voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, locatie of verplaatsingen te analyseren of te voorspellen.

f) Pseudonimisering Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op zodanige wijze dat de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden gekoppeld zonder dat aanvullende gegevens worden gebruikt, mits deze aanvullende gegevens apart worden bewaard en technische en organisatorische maatregelen worden genomen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon worden gekoppeld.

g) Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker verantwoordelijk voor het verwerken Een Verwerkingsverantwoordelijke of verwerker verantwoordelijk voor de verwerking is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen.

h) Verwerker Een Verwerker is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

i) Ontvanger Een Ontvanger is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, al dan niet een derde, aan wie/waaraan de persoonsgegevens worden verstrekt. Overheidsinstanties die mogelijk persoonsgegevens ontvangen in het kader van een bijzonder onderzoek overeenkomstig EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten gelden echter niet als ontvangers; de verwerking van die gegevens door die overheidsinstanties strookt met de gegevensbeschermingsregels die op het betreffende verwerkingsdoel van toepassing zijn.

j) Derde
Een Derde is een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan, niet zijnde de betrokkene, noch de verwerkingsverantwoordelijke, noch de verwerker, noch de personen die onder rechtstreeks gezag van de verwerkingsverantwoordelijke of de verwerker gemachtigd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

k) Toestemming
Toestemming van de betrokkene is elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling de verwerking van persoonsgegevens aanvaardt die hem betreffen.

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke voor doeleinden van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), overige gegevensbeschermingwetten die van toepassing zijn in de Lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is: Uzin Utz Nederland B.V. Bouwstraat 18 7483 PA Haaksbergen Nederland Telefoon: +3153573573 E-mail: privacy.nl@uzin-utz.com Website: nl.uzin-utz.com

3. Naam en adres van de gegevensbeschermingfunctionaris
De gegevensbeschermingfunctionaris van de verwerkingsverantwoordelijke is: H. Bogerd Uzin Utz Nederland B.V. Bouwstraat 18 7483 PA Haaksbergen Nederland Telefoon: +31 53 573 73 73 E-mail: privacy.nl@uzin-utz.com Website: nl.uzin-utz.com Elke betrokkene mag te allen tijde rechtstreeks contact opnemen met onze gegevensbeschermingfunctionaris met alle vragen en suggesties wat betreft gegevensbescherming.

4. Cookies
De internetpagina's van Uzin Utz Nederland B.V. maken gebruik van cookies. Cookies zijn tekstbestanden die in een computersysteem worden opgeslagen via een webbrowser. Veel internetsites en servers gebruiken cookies. Veel cookies hebben een zogenaamde cookie-ID. Een cookie-ID is een unieke identificatie van de cookie. Het bestaat uit een tekenreeks waardoor internetpagina's en -servers kunnen worden toegewezen aan de specifieke webbrowser waarin de cookie is opgeslagen. Zo kunnen bezochte internetsites en -servers de individuele browser van de betrokkene onderscheiden van andere webbrowsers die andere cookies bevatten. Een specifieke webbrowser kan worden herkend en geïdentificeerd aan de hand van de unieke cookie-ID. Door het gebruik van cookies kan Uzin Utz Nederland B.V. de gebruikers van haar website gebruiksvriendelijkere diensten bieden, iets wat niet mogelijk zou zijn zonder het plaatsen van cookies. Door middel van een cookie kunnen de aanbiedingen en informatie op onze website worden geoptimaliseerd voor gebruikers. Cookies stellen ons in staat onze websitegebruikers te herkennen, zoals eerder gezegd. Het doel van dit herkennen is het gemakkelijker maken voor gebruikers om onze website te gebruiken. De websitegebruiker die cookies toestaat, hoeft bijvoorbeeld toegangsgegevens niet opnieuw in te voeren bij elk volgend bezoek aan de website. Dit wordt door de website zelf gedaan d.m.v. de cookie die in het IT-systeem van de gebruiker is opgeslagen. Een ander voorbeeld is de cookie van een winkelwagen in een webwinkel. De online winkel herinnert welke artikelen een klant in zijn of haar virtuele winkelwagentje heeft geplaatst aan de hand van de cookie. De betrokkene kan op elk tijdstip het plaatsen van cookies door onze website voorkomen door de instellingen van de webbrowser aan te passen en zo het plaatsen van cookies definitief stoppen. Daarnaast kunnen opgeslagen cookies altijd worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's. Alle populaire webbrowsers bieden deze optie. Als de betrokkene het plaatsen van cookies in de webbrowser uitschakelt, kunnen niet alle functies van onze website volledig beschikbaar zijn.

5. Verzamelen van algemene gegevens en informatie
De website van Uzin Utz Nederland B.V. verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie wanneer een betrokkene of geautomatiseerd systeem toegang verkrijgt tot de website. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De volgende gegevens kunnen worden verzameld (1) de gebruikte browsertypes en versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt om toegang te verkrijgen, (3) de website vanaf waar toegang wordt verkregen tot onze website (zogenaamde referrer), (4) de subsites, (5) de datum en tijd van de toegang tot de website, (6) het Internetprotocol Adres (IP-adres), (7) de internetprovider van de betrokkene, en (8) overige vergelijkbare gegevens en informatie die kunnen worden gebruikt in het geval van aanvallen op onze IT-systemen. Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Uzin Utz Nederland B.V. geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is vooral nodig om (1) de content van onze website correct weer te geven, (2) de content van onze website te optimaliseren evenals de reclame daarvoor, (3) de levensvatbaarheid van onze IT-systemen en websitetechnologie op de lange termijn te garanderen, en (4) rechtshandhavinginstanties informatie te verschaffen die nodig is voor de strafrechtelijke vervolging in het geval van een cyberaanval. Om die reden analyseert Uzin Utz Nederland B.V. anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging van onze onderneming te verhogen en een optimaal beschermingsniveau te garanderen voor de persoonsgegevens die wij verwerken. De anonieme gegevens van logbestanden op de server worden gescheiden opgeslagen van alle persoonsgegevens die een betrokkene verstrekt.

6. Aanmelden op onze website
De betrokkene heeft de mogelijkheid om zich te registreren op de website van de verwerkingsverantwoordelijke waarbij persoonsgegevens worden verstrekt. Welke persoonsgegevens worden doorgezonden naar de verwerkingsverantwoordelijke wordt bepaald door het respectievelijke invoerscherm dat wordt gebruikt voor het aanmelden. De persoonsgegevens die de betrokkene invoert, worden verzameld en opgeslagen voor intern gebruik door de verwerkingsverantwoordelijke, en voor zijn eigen doeleinden. De verwerkingsverantwoordelijke mag vragen om de overdracht naar een of meer verwerkers (bijv. een pakketbezorger) die de persoonsgegevens ook gebruikt voor een intern doel dat kan worden toegewezen aan de verwerkingsverantwoordelijke. Door registratie op de website van de verwerkingsverantwoordelijke, wordt het IP-adres - dat is toegewezen door de internetprovider en door de betrokkene wordt gebruikt - en de datum en de tijd van de registratie ook opgeslagen. Het opslaan van deze gegevens vindt plaats tegen de achtergrond dat dit de enige manier is waarop misbruik van onze diensten kan worden voorkomen, en waardoor het mogelijk wordt om overtredingen te onderzoeken indien nodig. Het bewaren van deze gegevens is nodig voor de beveiliging van de verwerkingsverantwoordelijke. Deze gegevens worden niet doorgegeven aan derden tenzij er een wettelijke verplichting bestaat om gegevens te verstrekken of wanneer de overdracht ervan gebeurt in het kader van een strafrechtelijke vervolging. De registratie van de betrokkene met het vrijwillig vermelden van persoonsgegevens, is bedoeld om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen content of diensten aan te bieden die alleen mogen worden aangeboden aan geregistreerde gebruikers op basis van de aard van de content of dienst. Het staat geregistreerde personen vrij om de persoonsgegevens die ze tijdens de registratie hebben ingevoerd, op enig tijdstip te wijzigen of om deze volledig te laten verwijderen uit de gegevensopslag van de verwerkingsverantwoordelijke. Op een verzoek daartoe verschaft de verwerkingsverantwoordelijke aan elke betrokkene informatie over welke persoonsgegevens over de betrokkene zijn bewaard. Daarnaast zal de verwerkingsverantwoordelijke op verzoek of aanwijzing van de betrokkene persoonsgegevens corrigeren of verwijderen voor zover er geen wettelijke bewaarplicht bestaat. Alle werknemers van de verwerkingsverantwoordelijke zijn in dit opzicht beschikbaar als contactpersoon voor de betrokkene.

7. Aanmelding voor onze nieuwsbrieven
Op de website van Uzin Utz Nederland B.V., hebben gebruikers de mogelijkheid zich te abonneren op onze nieuwsbrief. Het invoerscherm dat hiervoor wordt gebruikt, bepaalt welke persoonsgegevens worden doorgezonden evenals wanneer de opdracht tot de nieuwsbrief bij de verwerkingsverantwoordelijke wordt geplaatst. Uzin Utz Nederland B.V. informeert haar klanten en zakelijke partners regelmatig door middel van een nieuwsbrief over aanbiedingen van de onderneming. De betrokkene kan onze nieuwsbrief alleen ontvangen als (1) de betrokkene een geldig e-mailadres heeft en (2) de betrokkene zich registreert voor ontvangst van de nieuwsbrief. Er wordt een bevestigingsmail naar het e-mailadres verzonden zoals de betrokkene dat heeft opgegeven bij de eerste aanmelding voor ontvangst van de nieuwsbrief; deze dubbele toestemmingsprocedure (opt-in) is wettelijk vereist. De bevestigingsmail dient als bewijs dat de eigenaar van het e-mailadres als betrokkene instemt met het ontvangen van de nieuwsbrief. Door registratie voor de nieuwsbrief slaan we ook het IP-adres van het computersysteem op dat is toegewezen door de internetprovider en dat door de betrokkene wordt gebruikt op het moment van de registratie, evenals de datum en de tijd van de registratie. Het verzamelen van deze gegevens is vereist om inzicht te krijgen in (eventueel) misbruik van het e-mailadres van een betrokkene op een later tijdstip en dient op deze wijze het doel van de wettelijke bescherming van de verwerkingsverantwoordelijke. De persoonsgegevens die worden verzameld als onderdeel van het aanmelden voor de nieuwsbrief, worden alleen gebruikt voor het verzenden van onze nieuwsbrief. Daarnaast kunnen abonnees van de nieuwsbrief per e-mail worden geïnformeerd zo lang dit nodig is voor het functioneren van de nieuwsbriefdienst of een betreffende registratie zoals bij wijzigingen in de nieuwsbriefaanbieding of bij een wijziging van de technische omstandigheden. Persoonsgegevens die zijn verzameld door de nieuwsbriefdienst worden niet overgedragen aan derden. De betrokkene kan te allen tijde het abonnement op onze nieuwsbrief beëindigen. De toestemming voor het bewaren van persoonsgegevens die de betrokkene heeft verstrekt voor het verzenden van de nieuwsbrief, mag te allen tijde worden ingetrokken. Elke nieuwsbrief bevat een koppeling om de toestemming in te trekken. Op de website van de verwerkingsverantwoordelijke kan het abonnement ook rechtstreeks worden opgezegd en dit kan ook op een andere manier aan de verwerkingsverantwoordelijke worden gecommuniceerd.

8. Nieuwsbrief - Online volgen
De nieuwsbrief van Uzin Utz Nederland B.V. bevat zogenaamde trackingpixels. Een trackingpixel (webbaken) is een kleine niet-zichtbare grafische afbeelding in dergelijke e-mailberichten die in HTML-format worden verzonden om logbestanden bij te werken en te analyseren. Hiermee kan statistisch worden geanalyseerd of online marketingcampagnes al dan niet succesvol zijn. Op basis van deze verborgen trackingpixel kan Uzin Utz Nederland B.V. nagaan of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene, en welke koppelingen de betrokkene in de e-mail heeft aangeklikt. Dergelijke persoonsgegevens die worden verzameld via trackingpixels in de nieuwsbrieven worden opgeslagen en geanalyseerd door de verwerkingsverantwoordelijke om de verzending van de nieuwsbrief te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven nog beter te laten aansluiten op de interesses van de betrokkene. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden. Betrokkenen kunnen te allen tijde hun respectievelijke gescheiden toestemmingsverklaring intrekken die ze hebben gegeven in de dubbele opt-in procedure. Na zo'n herroeping worden deze persoonsgegevens door de verwerkingsverantwoordelijke verwijderd. Uzin Utz Nederland B.V. beschouwt het afzien van de ontvangst van een nieuwsbrief automatisch als het intrekken van de toestemming.

9. Contactmogelijkheid via de website
Op de website van Uzin Utz Nederland B.V. staat hoe u snel elektronisch contact kunt maken met ons bedrijf. Ook biedt de site informatie over de mogelijkheid om direct met ons te communiceren zoals een algemeen e-mailadres om ons een e-mail te sturen. Als een betrokkene de verwerkingsverantwoordelijke per e-mail of via een contactformulier benadert, worden de persoonsgegevens die door de betrokkene worden opgegeven, automatisch opgeslagen. Dergelijke persoonsgegevens die door een betrokkene vrijwillig worden doorgegeven aan de verwerkingsverantwoordelijke, worden opgeslagen voor het doel van de verwerking van de betrokkene of om contact met de betrokkene op te nemen. Deze persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan derden.

10. Routinematig wissen en blokkeren van persoonsgegevens
De verwerkingsverantwoordelijke verwerkt en bewaart de persoonsgegevens van de betrokkene alleen op voor de periode die nodig is om het doeleinde van het bewaren te bereiken, of voor zover dit is toegestaan door de Europese of andere wetgevers in wet- en regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is gehouden. Als het bewaardoeleinde niet van toepassing is, of als een bewaarperiode die is voorgeschreven door de Europese of een andere bevoegde wetgever afloopt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of gewist in overeenstemming met de wettelijke vereisten.

11. Rechten van de betrokkene
a) Recht van bevestiging Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om van de verwerkingsverantwoordelijke de bevestiging te krijgen of de persoonsgegevens met betrekking tot hem of haar al dan niet worden verwerkt. Als een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht van bevestiging, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht van inzage Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om door de verwerkingsverantwoordelijke kosteloos op de hoogte te worden gesteld of zijn of haar persoonsgegevens op enig tijdstip worden bewaard en heeft het recht om een kopie van deze informatie te ontvangen. In aanvulling hierop geven de Europese richtlijnen en regelgeving de betrokkene het recht van inzage van de volgende informatie: o de doeleinden van de verwerking; o de categorieën van de betreffende persoonsgegevens;
 o de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derdelanden of internationale organisaties;
 o waar mogelijk, de voorziene bewaarperiode van de persoonsgegevens of, indien niet mogelijk, de criteria die worden gebruikt om die periode te bepalen;
 o het bestaan van het recht om de verwerkingsverantwoordelijke te verzoeken de persoonsgegevens te corrigeren of te wissen of de verwerking van persoonsgegevens met betrekking tot de betrokkene te beperken of om bezwaar te maken tegen deze verwerking;
 o het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende instantie;
 o als de persoonsgegevens niet zijn verzameld bij de betrokkene, enige beschikbare informatie ten aanzien van de bron daarvan;
 o het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming met inbegrip van profilering, zoals naar verwezen in artikel 22 (1) en 4 van de AVG en, tenminste voor die gevallen, betekenisvolle informatie over de logica die wordt gehanteerd evenals de betekenis en de voorziene gevolgen van een dergelijke verwerking voor de betrokkene. Daarnaast heeft de betrokkene het recht om informatie te verkrijgen of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derdeland of een internationale organisatie. Wanneer dat het geval is, heeft de betrokkene het recht om geïnformeerd te worden over passende waarborgen met betrekking tot de overdracht. Als een betrokkene gebruikt wenst te maken van dit recht van inzage, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie
Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever dat de verwerkingsverantwoordelijke zonder enige onnodige vertraging onjuiste persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar rectificeert. Met de doeleinden van de verwerking in gedachten heeft de betrokkene het recht om onvolledige persoonsgegevens aan te vullen onder meer door het aanleveren van een aanvullende verklaring Als een betrokkene gebruikt wenst te maken van dit recht op rectificatie, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op het wissen van gegevens (Recht op vergetelheid) Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever dat de verwerkingsverantwoordelijke zonder enige onnodige vertraging persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar wist en de verwerkingsverantwoordelijke is verplicht om persoonsgegevens zonder onnodige vertraging te wissen indien een van de volgende gronden van toepassing is voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:
 o De persoonsgegevens zijn niet meer vereist in verband met de doeleinden waarvoor ze werden verzameld of anderszins verwerkt. o De betrokkene trekt de toestemming in waarop de verwerking is gebaseerd in overeenstemming met punt (a) Artikel 6(1) van de AVG, of punt (a) Artikel 9(2) van de AVG, en waarbij er geen andere wettelijke gronden bestaan voor de verwerking.
 o De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking ingevolge Artikel 21(1) van de AVG en er zijn geen hogere legitieme gronden voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking ingevolge Artikel 21(2) van de AVG. o De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
 o De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten dat van toepassing is op de betrokkene.
 o De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met diensten van de informatiemaatschappij die zijn vastgelegd in Artikel 8(1) van de AVG. Als een van de voornoemde redenen van toepassing is, en een betrokkene gebruik wenst te maken van dit recht op het wissen van persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Uzin Utz Nederland B.V., kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. Een werknemer van Uzin Utz Nederland B.V. zal er direct voor zorg dragen dat onmiddellijk aan het verzoek tot wissen wordt voldaan. Als de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en ingevolge Artikel 17(1) verplicht is om de persoonsgegevens te wissen, zal de verwerkingsverantwoordelijke, de beschikbare technologie en de kosten van de implementatie in aanmerking nemende, redelijke stappen nemen, waaronder technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, te informeren dat de betrokkene erom heeft verzocht dat deze verwerkingsverantwoordelijken alle koppelingen, kopieën of reproductie van diens persoonsgegevens wissen, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. Enige werknemer van Uzin Utz Nederland B.V. zal de benodigde maatregelen nemen in individuele gevallen.

e) Recht op beperking van de verwerking Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever dat de verwerkingsverantwoordelijke de verwerking beperkt wanneer sprake is van een van de volgende situaties:
 o De juistheid van de persoonsgegevens is betwist door de betrokkene, voor een periode om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen te controleren of de persoonsgegevens juist zijn.
 o De verwerking is onrechtmatig en de betrokkene verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens en verzoekt in plaats daarvan om een beperking qua gebruik ervan.
 o De verwerkingsverantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet meer nodig voor de doeleinden van de verwerking maar de betrokkene heeft deze nodig voor het vaststellen, instellen of zich verdedigen tegen wettelijke vorderingen.
 o De betrokkene heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking ingevolge Artikel 21(1) van de AVG, in afwachting van of de legitieme gronden van de verwerkingsverantwoordelijke de gronden van de betrokkene terzijde schuiven. Als aan een van de voornoemde voorwaarden is voldaan, en een betrokkene een beperking wenst van de verwerking van de persoonsgegevens die zijn opgeslagen door Uzin Utz Nederland B.V., kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een werknemer van de verwerkingsverantwoordelijke. Enige werknemer van Uzin Utz Nederland B.V. zal maatregelen nemen om de verwerking te beperken.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om de persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar die zijn verschaft aan een verwerkingsverantwoordelijke, te ontvangen in een overzichtelijk, veelgebruikt en machineleesbaar format. Hij of zij heeft het recht die gegevens door te zenden aan een andere verwerkingsverantwoordelijke zonder belemmering door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt zo lang de verwerking is gebaseerd op toestemming ingevolge punt (a) van Artikel 6(1) van de AVG of punt (a) van Artikel 9(2) van de AVG, of op een contract ingevolge punt (b) van Artikel 6(1) van de AVG, en het proces wordt uitgevoerd door geautomatiseerde middelen, zo lang als de verwerking niet is vereist voor het uitvoeren van een taak in het algemeen belang of tijdens het uitoefenen van een officiële bevoegdheid die is toegekend aan de verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast heeft de betrokkene in het uitoefenen van zijn of haar recht ingevolge Artikel 20(1) van de AVG, het recht om persoonsgegevens rechtstreeks te laten doorzenden van een verwerkingsverantwoordelijke naar een andere wanneer dat technisch realiseerbaar is en dit geen negatieve gevolgen heeft voor de rechten en vrijheden van anderen. Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid uit te oefenen mag de betrokkene te allen tijde contact opnemen met enige werknemer van Uzin Utz Nederland B.V.

g) Recht op bezwaar maken Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om te allen tijde op gronden van zijn of haar specifieke situatie bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar op basis op punt (e) of (f) Artikel 6(1) van de AVG. Dit is ook van toepassing op profilering op basis van deze bepalingen. Uzin Utz Nederland B.V. zal de persoonsgegevens niet meer verwerken in geval van een bezwaar tenzij wij zwaarwegende legitieme gronden voor het verwerken kunnen aantonen die de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene terzijde schuiven of voor het vaststellen, instellen van, of verdedigen tegen wettelijke vorderingen. Als Uzin Utz Nederland B.V. persoonsgegevens verwerkt voor direct marketing doeleinden, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar voor dergelijke marketingdoeleinden. Dit is van toepassing op profilering tot de mate waarin dit is gerelateerd aan dergelijke direct marketing. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking door Uzin Utz Nederland B.V. voor direct marketing doeleinden, zal Uzin Utz Nederland B.V. de persoonsgegevens niet meer voor dergelijke doeleinden gebruiken. Daarnaast heeft de betrokkene het recht op gronden die zijn verbonden aan zijn of haar specifieke situatie om bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens ten aanzien van hem of haar door Uzin Utz Nederland B.V. voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden ingevolge Artikel 89(1) van de AVG, tenzij de verwerking is vereist voor het uitvoeren voor een taak in het algemeen belang. Om het recht op bezwaar uit te oefenen mag de betrokkene te allen tijde contact opnemen met enige werknemer van Uzin Utz Nederland B.V. In de context van het gebruik van informatiemaatschappij diensten en niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, staat het betrokkene daarnaast vrij om gebruik te maken van zijn of haar recht om bezwaar te maken door middel van geautomatiseerde middelen die gebruik maken van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde individuele besluitvorming, met inbegrip van profilering Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever niet gehouden te zijn aan een beslissing die alleen is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking met inbegrip van profilering die wettelijke gevolgen ten aanzien van hem of haar met zich mee brengt of die hem of haar op een vergelijkbare wijze treffen zo lang de beslissing (1) niet is vereist voor het aangaan van of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) niet is geoorloofd volgens EU-wetgeving of de wet van de Lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke moet voldoen en dat ook passende maatregelen bepaalt voor het beschermen van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene of (3) niet is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene. Als de beslissing (1) is vereist voor het aangaan van of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een verwerkingsverantwoordelijke, of (2) is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, neemt Uzin Utz Nederland B.V. passende maatregelen voor het beschermen van de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene, en heeft de betrokkene ten minste het recht om menselijke tussenkomst te verkrijgen van de zijde van verwerkingsverantwoordelijke om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en de beslissing te betwisten. Als de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar rechten ten aanzien van geautomatiseerde individuele besluitvorming, mag hij of zij te allen tijde contact opnemen met enige werknemer van Uzin Utz Nederland B.V.

i) Recht op intrekking van toestemming voor gegevensverwerking Elke betrokkene heeft het recht zoals dat is toegekend door de Europese wetgever om te allen tijde zijn of haar toestemming voor de verwerking van zijn of haar persoonsgegevens in te trekken. Als de betrokkene gebruik wenst te maken van zijn of haar rechten om de toestemming in te trekken, mag hij of zij te allen tijde contact opnemen met enige werknemer van Uzin Utz Nederland B.V.

12. Gegevensbescherming voor sollicitaties en de sollicitatieprocedures
De verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van sollicitanten voor doeleinden van het verwerken van de sollicitatieprocedure. Deze verwerking kan ook elektronisch plaatsvinden. Dit is met name het geval als een sollicitant de corresponderende sollicitatiedocumenten per e-mail bij de verwerkingsverantwoordelijke indient of door middel van een webformulier op de internetsite. Als de verwerkingsverantwoordelijke een arbeidscontract met een sollicitant sluit, worden de ingediende gegevens opgeslagen voor het doel van het verwerken van de arbeidsrelatie in overeenstemming met de wettelijke vereisten. Als de verwerkingsverantwoordelijke geen arbeidscontract aangaat met de sollicitant, worden de sollicitatiedocumenten twee maanden na berichtgeving van de afwijzing automatisch gewist op voorwaarde dat geen andere legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke zich hiertegen verzetten. Overige legitieme belangen in dit verband zijn bijvoorbeeld een bewijslast in een procedure krachtens de Algemene wet gelijke behandeling (AWGB).

13. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van Facebook
De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van de onderneming Facebook geïntegreerd op deze website. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online community die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om interacties met elkaar aan te gaan en met elkaar te communiceren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of de internet community in staat stellen om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie aan te bieden. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat privéprofielen aan te maken, foto's te uploaden en te netwerken door middel van vriendschapsverzoeken. Exploitant van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, Verenigde Staten. Als iemand niet in de Verenigde Staten of Canada woont, is de verwerkingsverantwoordelijke Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland. Met elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Facebook component (Facebook plug-ins) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch de opdracht om de display van het corresponderende Facebook component te downloaden van Facebook. Op de volgende URL vindt u een overzicht van alle Facebook plug-ins: https://developers.facebook.com/docs/plugins/. Tijdens deze technische procedure wordt Facebook op de hoogte gesteld van welke specifieke subsite van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij Facebook, weet Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene - en tijdens zijn of haar gehele bezoek aan onze website - welke specifieke subsite van onze internetpagina wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook component en geassocieerd met het respectievelijke Facebook account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Facebook buttons klikt die zijn geïntegreerd in onze website zoals bijvoorbeeld de "Vind ik leuk" button dan koppelt Facebook deze informatie aan het persoonlijke Facebook gebruikersaccount van de betrokkene en slaat die persoonsgegevens op. Via de Facebook component ontvangt Facebook altijd informatie over een bezoek aan onze website door de betrokkene als hij of zij tegelijkertijd is ingelogd op Facebook op het moment van het bezoek aan onze website. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook component klikt of niet. Als de betrokkene deze overdracht van informatie aan Facebook niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Facebook account voordat ze onze website bezoeken. Het gegevensbeleid zoals gepubliceerd door Facebook op https://www.facebook.com/privacy/explanation/, biedt meer informatie over verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Daarnaast wordt uitgelegd welke instellingopties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Ook worden verschillende configuratiemogelijkheden aangegeven om gegevensoverdracht door Facebook uit te schakelen. Deze toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te voorkomen.

14. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van Getty Images Foto's
De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van Getty Images geïntegreerd op deze website. Getty Images is een Amerikaans stockfotoagentschap. Een fotoagentschap is een bedrijf dat afbeeldingen en ander beeldmateriaal op de markt brengt. Fotoagentschappen bieden over het algemeen foto´s, illustraties en bewegende beelden aan. Een fotoagentschap verschaft diverse klanten en dan met name websitebeheerders, redacties van gedrukte media & televisie, en reclamebureau´s licenties voor de beelden die ze gebruiken. Exploitant van de Getty Images componenten is Getty Images International, 1st floor, The Herbert Building, The Park, Carrickmines, Dublin 18, Ierland. Getty Images maakt het mogelijk om stockafbeeldingen te embedden (waar mogelijk zonder kosten). Embedden is het insluiten of integreren van specifieke externe content zoals tekst, video of beeldgegevens die door een externe website worden aangeleverd en op de eigen website worden getoond. Voor het embedden wordt een zogenaamde embedcode gebruikt. Een embedcode is een HTML-code die wordt geïntegreerd in een internetsite van een website-eigenaar. Wanneer een embedcode wordt geïntegreerd door een website-eigenaar, wordt de externe content van de andere website standaard onmiddellijk getoond bij bezoek aan de website. Om content van een derde te tonen wordt deze rechtstreeks vanaf de andere internetsite geladen. Ga voor meer informatie van Getty Images over het embedden van content naar https://www.gettyimages.nl/mogelijkheden-en-prijzen. Door de technische implementatie van de embedcode waarmee het beeldmateriaal van Getty Images wordt getoond, wordt het IP-adres van de internetverbinding waarmee de betrokkene onze website bezoekt, naar Getty Images verzonden. Daarnaast verzamelt Getty Images gegevens van onze website, het type en de taalinstelling van de browser en het tijdstip en de duur van het bezoek. Getty Images kan daarnaast ook navigatiegegevens verzamelen. Dit betreft dan informatie over welke van onze subpagina's zijn bezocht door de betrokkene en op welke koppelingen is geklikt evenals gegevens over andere transacties die de betrokkene heeft uitgevoerd bij bezoek aan onze website. Deze gegevens kunnen worden opgeslagen en geanalyseerd door Getty Images. Overige informatie en de toepasselijke bepalingen over gegevensbescherming van Getty Images vindt u op https://www.gettyimages.nl/vennootschap/privacy-policy.

15. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van Google Analytics (met anonimiseringfunctie)
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics component geïntegreerd op deze website (met anonimiseringfunctie). Google Analytics is a webanalytics dienst. Webanalytics is het verzamelen, samenbrengen en analyseren van gegevens over het gedrag van websitebezoekers. Een webanalyse dienst verzamelt onder meer gegevens over de website waar een bezoeker vandaan komt (de zogenaamde referrer), welke subpagina's werden bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina werd bekeken. Webanalytics worden voornamelijk gebruikt voor het optimaliseren van een website en om een kosten-batenanalyse te maken van reclame op het internet. Exploitant van de Google Analytics component is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Voor de webanalytics door middel van Google Analytics gebruikt de verwerkingsverantwoordelijke de applicatie "_gat. _anonymizeIp". Met behulp van deze applicatie wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google verkort en geanonimiseerd bij toegang tot onze websites vanuit een Lidstaat van de Europese Unie of een andere Verdragsstaat tot de Overeenkomst over de Europese Economische Ruimte (EER). Het doeleinde van de Google Analytics component is het analyseren van het verkeer op onze website. Google gebruikt de verzamelde gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren en online verslagen te bieden die de activiteiten op onze websites weergeven en om andere diensten te bieden met betrekking tot het gebruik van onze internetsite. Google Analytics plaatst een cookie op het IT-systeem van de betrokkene. De definitie of cookies is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van een cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Met elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Google Analytics component is geïntegreerd, zal de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch gegevens verzenden via de corresponderende Google Analytics component voor doeleinden van online reclame en het bepalen van de provisie aan Google. Tijdens deze technische procedure krijgt Google kennis van persoonsgegevens zoals het IP-adres van de betrokkene waarmee Google onder meer inzicht krijgt in de herkomst van de bezoekers en de clicks waarop vervolgens verrekeningen van provisierechten kunnen worden gebaseerd. De cookie wordt gebruikt om persoonsgegevens op te slaan zoals de toegangstijd, de locatie vanaf waar toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze internetsite door de betrokkene. Bij elk bezoek aan onze internetsite worden dergelijke persoonsgegevens met inbegrip van het IP-adres van de internettoegang dat de betrokkene gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Google bewaart deze persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Google kan deze persoonsgegevens die zijn verzameld in deze technische procedure, doorgeven aan derden. Zoals eerder aangegeven, kan de betrokkene te allen tijde het plaatsen van cookies door onze website voorkomen door de instellingen van de webbrowser zo aan te passen dat er nooit cookies worden opgeslagen. Door deze instelling van de gebruikte webbrowser kan ook Google Analytics geen cookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatsen. Daarnaast kunnen cookies die al door Google Analytics worden gebruikt, altijd worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's. De betrokkene heeft bovendien de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van gegevens die worden gegenereerd door Google Analytics die gerelateerd zijn aan het gebruik van deze website evenals tegen het verwerken van deze data door Google en dit voorkomen. Hiervoor moet de betrokkene een browser add-on downloaden via deze koppeling https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl en deze installeren. Deze browser invoegtoepassing vertelt Google Analytics via een JavaScript dat gegevens en informatie over de bezoeken van de internetpagina's niet mogen worden verzonden naar Google Analytics. Het installeren van de browser invoegtoepassingen wordt door Google beschouwd als een vorm van 'bezwaar maken'. Als het IT-systeem van de betrokkene later wordt gewist, geformatteerd of het opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser invoegtoepassingen opnieuw installeren om Google Analytics uit te schakelen. Als de browser invoegtoepassing is gede-installeerd of is uitgeschakeld door de betrokkene of enige ander persoon die onder de bevoegdheid van de betrokkene valt, kunnen de browser invoegtoepassingen opnieuw worden geïnstalleerd of gereactiveerd. Ga voor meer informatie en de toepasselijke bepalingen over gegevensbescherming van Google naar: https://www.gettyimages.nl/vennootschap/privacy-policy. en https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/nl/. Via de volgende koppeling krijgt u meer informatie en uitleg over Google Analytics: https://marketingplatform.google.com/intl/nl/about/analytics/.

16. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van Google AdWords
De verwerkingsverantwoordelijke heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een dienst voor internetreclame waarmee de adverteerder advertenties kan plaatsen in de resultaten van een Google zoekmachine en in het Google advertentienetwerk. In Google AdWords kan een adverteerder vooraf bepaalde kernwoorden definiëren met behulp waarvan een advertentie op de zoekresultaten van Google alleen wordt getoond als de gebruiker de zoekmachine gebruikt voor een zoekresultaat waarin dat kernwoord relevant is. In het Advertentienetwerk van Google worden de advertenties verdeeld over relevante webpagina's op basis van een automatisch algoritme waarbij rekening wordt gehouden met de eerder gedefinieerde kernwoorden. Exploitant van Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Het doel van Google AdWords is het promoten van onze website door het plaatsen van relevante advertenties op de websites van derden en in de zoekresultaten van de Google zoekmachine en door het plaatsen van advertenties van derden op onze website. Als een betrokkene onze website bezoekt via een Google advertentie, plaats Google een conversie trackercookie op het IT-systeem van de betrokkene. De definitie van cookies is hierboven al uitgelegd. Een conversie trackercookie blijft maar 30 dagen geldig en deze wordt niet gebruikt om de betrokkene te identificeren. Als een cookie nog niet is verlopen, wordt de conversie trackercookie gebruikt om te controleren of bepaalde subpagina's werden opgeroepen op onze website zoals bijvoorbeeld het winkelwagentje van een online winkel. Via de conversie trackercookie zien zowel Google als de verwerkingsverantwoordelijke of een persoon die via een AdWords advertentie op onze website de online winkel bezoekt, verkopen heeft opgeleverd. d.w.z. of er goederen zijn gekocht of dat de verkoop werd geannuleerd. De gegevens en informatie die via de cookie trackercookie worden verzameld, wordt door Google gebruikt om websitestatistieken te genereren voor onze website. Deze bezoekerstatistieken worden gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen die zijn bediend via AdWords advertenties om zo de mate van succes van de AdWords advertentie in te schatten en onze AdWords advertenties in de toekomst te optimaliseren. Noch ons bedrijf noch andere Google AdWords adverteerders ontvangen informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren. De conversie trackercookie slaat persoonsgegevens op zoals de internetpagina's die de betrokkene heeft bezocht. Bij elk bezoek aan onze internetpagina's worden persoonsgegevens met inbegrip van het IP-adres van de internettoegang dat de betrokkene gebruikt, verzonden naar Google in de Verenigde Staten. Google bewaart deze persoonsgegevens in de Verenigde Staten. Google kan deze persoonsgegevens die zijn verzameld in deze technische procedure, doorgeven aan derden. De betrokkene kan op elk tijdstip het plaatsen van cookies door onze website voorkomen, zoals eerder aangegeven, door de instellingen van de webbrowser hiervoor aan te passen en zo het plaatsen van cookies definitief stoppen. Door deze instelling van de gebruikte webbrowser kan Google geen conversie trackercookie op het IT-systeem van de betrokkene plaatsen. Daarnaast kunnen cookies die door Google AdWords zijn geplaatst, altijd worden verwijderd via een webbrowser of andere softwareprogramma's. De betrokkene heeft de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de Google advertentie op basis van zijn of haar interesse. Hiervoor moet de betrokkene op de onderstaande link klikken in de browser die hij of zij gebruikt: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=NL en de instellingen naar wens aanpassen. Ga voor meer informatie en de toepasselijke bepalingen over gegevensbescherming van Google naar: https://policies.google.com/privacy?hl=nl.

17. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van Instagram
De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van Instagram geïntegreerd op deze website. Instagram is een dienst die kan worden gekwalificeerd als een audiovisueel platform waarop gebruikers foto's en video's kunnen delen en dergelijke gegevens ook op andere sociale netwerken kunnen delen. Exploitant van de diensten die door Instagram worden aangeboden, is Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Ierland. Met elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Instagram component (Insta button) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch de opdracht om de display van de corresponderende Instagram component te downloaden van Instagram. Tijdens deze technische procedure wordt Instagram op de hoogte gesteld van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij Instagram, weet Instagram bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene - en tijdens zijn of haar gehele bezoek aan onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze website wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door de Instagram component en geassocieerd met het respectievelijke Instagram account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Instagram buttons klikt die zijn geïntegreerd in onze website dan koppelt Instagram deze informatie aan het persoonlijke Instagram gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. Instagram ontvangt informatie via de Instagram component dat de betrokkene onze internetsite heeft bezocht maar alleen als de betrokkene is ingelogd bij Instagram wanneer hij of zij onze website bezoekt. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Instagram button klikt of niet. Als de betrokkene deze overdracht van informatie aan Instagram niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Instagram account voor zijn of haar bezoek aan onze website. Ga voor meer informatie en de toepasselijke bepalingen over gegevensbescherming van Instagram naar: https://help.instagram.com/519522125107875 en

18. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van LinkedIn
De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van de LinkedIn Corporation geïntegreerd op deze website. LinkedIn is een sociaal netwerk op het internet dat gebruikers met zakelijke contacten in staat stelt om nieuwe zakelijke contacten aan te gaan en daarmee te communiceren. LinkedIn kent meer dan 400 miljoen geregistreerde gebruikers in meer dan 200 landen. Daarmee is LinkedIn momenteel het grootste platform voor zakelijke contacten en de website kent een van de hoogste bezoekersaantallen ter wereld. Exploitant van LinkedIn is LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court Mountain View, CA 94043, Verenigde Staten. Voor privacyzaken buiten de Verenigde Staten is LinkedIn Ireland, Privacy Policy Issues, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Ierland, verantwoordelijk. Met elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een LinkedIn component (LinkedIn plug-in) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch de opdracht om de display van de corresponderende LinkedIn component te downloaden van LinkedIn. Op de volgende URL vindt u meer informatie over de LinkedIn plug-ins: https://developer.linkedin.com/plugins.Tijdens deze technische procedure wordt LinkedIn op de hoogte gesteld van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij LinkedIn, weet LinkedIn bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene - en tijdens zijn of haar gehele bezoek aan onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze internetpagina wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door de LinkedIn component en geassocieerd met het respectievelijke LinkedIn account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de LinkedIn buttons klikt die zijn geïntegreerd in onze website dan koppelt LinkedIn deze informatie aan het persoonlijke LinkedIn gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonsgegevens op. LinkedIn ontvangt informatie via de LinkedIn component dat de betrokkene onze internetsite heeft bezocht maar alleen als de betrokkene is ingelogd bij LinkedIn wanneer hij of zij onze website bezoekt. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de LinkedIn button klikt of niet. Als de betrokkene deze overdracht van informatie aan LinkedIn niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar LinkedIn account voordat ze onze website bezoeken. Via deze link https://www.linkedin.com/psettings/guest-control biedt LinkedIn u de mogelijkheid om uit te schrijven van e-mailberichten, Sms-berichten en gerichte advertenties en hier kunt u ook de advertentie-instellingen beheren. LinkedIn maakt ook gebruik van verwante bedrijven zoals Eire, Google Analytics, BlueKai, DoubleClick, Nielsen, Comscore, Eloqua en Lotame. Het plaatsen van cookies kan worden geweigerd krachtens het privacybeleid dat beschikbaar is op https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL. Ga voor het toepasselijke privacybeleid van LinkedIn naar https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=nl_NL . Het cookybeleid van LinkedIn is beschikbaar op: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=nl_NL.

19. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van Pinterest
De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van Pinterest Inc. geïntegreerd op deze website. Pinterest is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een plaats voor sociale ontmoetingen op het internet, een online community die gebruikers gewoonlijk in staat stelt om interacties met elkaar aan te gaan en met elkaar te communiceren in een virtuele ruimte. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of om de internet community in staat stellen persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie aan te bieden. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk in staat om onder meer fotoverzamelingen en afzonderlijke foto's en beschrijvingen van virtuele prikborden (zogenaamde pins) te publiceren die door andere gebruikers kunnen worden gedeeld (zogenaamde re-pins) of waar ze opmerkingen bij kunnen plaatsen. Exploitant van Pinterest is Pinterest Europa Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Ierland. Met elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Pinterest component (Pinterest plug-in) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch de opdracht om de display van de corresponderende Pinterest component te downloaden van Pinterest. Meer informatie over Pinterest is beschikbaar op: https://about.pinterest.com/nl. Tijdens deze technische procedure wordt Pinterest op de hoogte gesteld van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij Pinterest, weet Pinterest bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene - en tijdens zijn of haar gehele bezoek aan onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze internetpagina wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door de Pinterest component en geassocieerd met het respectievelijke Pinterest account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Pinterest buttons klikt die zijn geïntegreerd in onze website dan koppelt Pinterest deze informatie aan het persoonlijke Pinterest gebruikersaccount van de betrokkene en slaat die persoonsgegevens op. Pinterest ontvangt informatie via de Pinterest component dat de betrokkene onze internetsite heeft bezocht maar alleen als de betrokkene is ingelogd bij Pinterest wanneer hij of zij onze website bezoekt. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Pinterest button klikt of niet. Als de betrokkene deze overdracht van informatie aan Pinterest niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Pinterest account voordat ze onze website bezoeken. Het gegevensbeleid zoals gepubliceerd door Pinterest op https://policy.pinterest.com/nl/privacy-policy, biedt meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Pinterest.

20. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van Twitter
De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van Twitter geïntegreerd op deze website. Twitter is een meertalige openbaar toegankelijke microbloggen dienst waarop gebruikers zogenaamde ´tweets´ kunnen publiceren en verspreiden. Dit zijn korte berichten van maximaal 280 lettertekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, ook voor mensen die niet zijn ingelogd op Twitter De tweets worden ook getoond aan zogenaamde volgers van de respectievelijke gebruiker. Volgers zijn andere gebruikers van Twitter die de tweets van een bepaalde gebruiker volgen. Daarnaast maakt Twitter het mogelijk om een breed publiek aan te spreken d.m.v. hashtags, links of retweets. Exploitant van Twitter is Twitter International Company, One Cumberland Place, Fenian Street Dublin 2, D02 AX07, Ierland. Met elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een Twitter component (Twitter plug-in) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch de opdracht om de display van de corresponderende Twitter component te downloaden van Twitter. Meer informatie over de Twitter buttons is beschikbaar op: https://about.pinterest.com/nl/browser-button. Tijdens deze technische procedure wordt Pinterest op de hoogte gesteld van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter component is de doorgifte van de content van deze website om onze gebruikers in staat te stellen om deze webpagina bekend te maken aan de digitale wereld om zo onze bezoekersaantallen te verhogen. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij Twitter, weet Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene - en tijdens zijn of haar gehele bezoek aan onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze internetpagina wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door de Twitter component en geassocieerd met het respectievelijke Twitter account van de betrokkene. Als de betrokkene op een van de Twitter buttons klikt die zijn geïntegreerd in onze website dan koppelt Twitter deze informatie aan het persoonlijke Twitter gebruikersaccount van de betrokkene en slaat die persoonsgegevens op. Twitter ontvangt informatie via de Twitter component dat de betrokkene onze internetsite heeft bezocht maar alleen als de betrokkene is ingelogd bij Twitter wanneer hij of zij onze website bezoekt. Dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Twitter component klikt of niet. Als de betrokkene deze overdracht van informatie aan Twitter niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar Twitter account voordat ze onze website bezoeken. Ga voor meer informatie en de toepasselijke bepalingen over gegevensbescherming van Google naar: https://help.twitter.com/nl/rules-and-policies/update-privacy-policy.

21. Gegevensbeschermingbepalingen over het toepassen en gebruik van YouTube
De verwerkingsverantwoordelijke heeft componenten van YouTube geïntegreerd op deze website. YouTube is een videoportal op het internet dat gebruikers die video's openbaar willen maken in staat stelt om videoclips te plaatsen waarbij andere gebruikers deze kosteloos kunnen bekijken, deze kunnen beoordelen en er opmerkingen over maken. Op YouTube kunnen allerlei soorten video's worden gepubliceerd; via het internetportal zijn volledige films en Tv-uitzendingen beschikbaar evenals muziekvideo's, trailers en video's die gebruikers zelf hebben gemaakt. Exploitant van YouTube is Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin, D04 E5W5, Ierland. Met elk bezoek aan een van de afzonderlijke pagina's van deze website die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarin een YouTube component (YouTube video) is geïntegreerd, krijgt de webbrowser op het IT-systeem van de betrokkene automatisch de opdracht om de display van de corresponderende YouTube component te downloaden. Op de volgende URL vindt u meer informatie over YouTube: https://www.youtube.com/yt/about/nl/. Tijdens deze technische procedure worden YouTube en Google op de hoogte gesteld van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene is bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd bij YouTube, weet YouTube bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene - en tijdens zijn of haar gehele bezoek aan onze internetsite - welke specifieke subpagina van onze internetpagina wordt bezocht door de betrokkene. Deze informatie wordt verzameld door YouTube en Google en wordt toegewezen aan het respectievelijke YouTube account van de betrokkene. YouTube en Google ontvangen informatie via de YouTube component dat de betrokkene onze internetsite heeft bezocht maar alleen als de betrokkene is ingelogd bij YouTube wanneer hij of zij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of deze persoon op een YouTube video klikt of niet. Als de betrokkene deze overdracht van informatie aan YouTube en Google niet wenst, kan hij of zij dit voorkomen door uit te loggen uit zijn of haar YouTube account voordat ze onze website bezoeken. Het gegevensbeleid zoals gepubliceerd door YouTube op https://policies.google.com/privacy?hl=nl, biedt meer informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door YouTube en Google.

22. Wettelijke grondslag voor verwerking
Art. 6(1) punt a van de AVG dient als wettelijke grondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming hebben verkregen wat betreft een specifiek verwerkingsdoeleinde. Als de verwerking van persoonsgegevens is vereist voor de nakoming van een contract waartoe de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die vereist zijn voor het leveren van goederen of om enige andere dienst te leveren, berust de verwerking op Artikel 6(1) punt b van de AVG. Hetzelfde is van toepassing op verwerkingen die vereist zijn voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen zoals bij informatieaanvragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf een wettelijke verplichting heeft waarvoor de verwerking van persoonsgegevens is vereist zoals voor het voldoen aan belastingverplichtingen, berust de verwerking op Artikel 6(1) punt c van de AVG. In uitzonderlijke gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens nodig zijn om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker letsel zou oplopen in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, zorgverzekeringgegevens of andere belangrijke informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde. In dat geval zou de verwerking berusten op Artikel 6(1) punt. d van de AVG. Tot slot kunnen de verwerkingen berusten op Artikel 6(1) punt. f van de AVG. Deze wettelijke grondslag wordt gebruikt voor verwerkingen die niet onder de bovenstaande wettelijke grondslagen vallen, als verwerking is vereist voor de doeleinden van de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde, tenzij waar dergelijke belangen terzijde worden geschoven door de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene waarvoor de persoonsgegevens moeten worden beschermd. Dergelijke verwerkingen zijn met name geoorloofd omdat ze specifiek worden genoemd door de Europese wetgever. Hierbij heeft de wetgever overwogen dat er sprake kan zijn van een legitiem belang als de betrokkene een klant is van de verwerkingsverantwoordelijke (Overweging 47 tweede zin van de AVG).

23. De legitieme belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of een derde
Waar de verwerking van persoonsgegevens berust op Artikel 6(1) punt f van de AVG bestaat ons legitieme belang uit het uitvoeren van onze bedrijfsactiviteiten ten behoeve van het welzijn van al onze werknemers en aandeelhouders.

24. De bewaarperiode van de persoonsgegevens
De criteria die worden gebruikt om de periode te bepalen waarin persoonsgegevens worden opgeslagen, is de respectievelijke wettelijke bewaarperiode. Na afloop van die periode worden de corresponderende gegevens routinematig gewist voor zover dat niet meer is vereist voor de nakoming van het contract of het ingaan van een contract.

25. Het verstrekken van persoonsgegevens als wettelijke of contractuele vereiste; vereiste om een contract aan te gaan; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van het nalaten dergelijke gegevens te verstrekken
We verhelderen dat het verstrekken van persoonsgegevens deels is vereist bij wet (bv.: belastingregels) of kan voortvloeien uit contractbepalingen (bv.: informeren van de contractpartner). Soms kan het nodig zijn een contract te sluiten waarbij de betrokkene ons persoonsgegevens verstrekt die wij dan vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hem of haar ondertekent. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou ertoe leiden dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens worden verstrekt door de betrokkene, moet de betrokkene contact opnemen met een werknemer. De werknemer legt de betrokkene uit of het verstrekken van de persoonsgegevens bij wet of contract is vereist voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en de gevolgen van het niet verstrekken van de persoonsgegevens

26. Het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering. Dit Privacybeleid is opgesteld door de Privacybeleid Generator van de Externe Functionarissen Gegevensbescherming dat is ontwikkeld in samenwerking met de samenwerkingsverbanden met the Mediarecht Juristen van WBS-LAW.